1906 Εφημερίς της Κυβερνήσεως: Περί φορολογίας και εξαγωγής της ινδικής καννάβεως